Armoede Heerlen daalt met hulp Schuldhulpmaatje Parkstad

Heerlen staat niet meer in de ‘Top-10 armste gemeenten’ volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Volgens de meest recente cijfers leven steeds minder mensen in armoede. Het Heerlens armoedebeleid werpt duidelijk haar vruchten af, en Schuldhulpmaatje Parkstad draagt daar flink aan bij. Een mooie ontwikkeling!


Heerlen presteert beter dan landelijk gemiddelde

In 2013 was het armoedepercentage in Nederland nog 7,6%. In 2017 is het aandeel mensen dat in armoede leeft gedaald tot 5,7%. Volgens het SCP leeft in Heerlen 7,4% van de burgers in armoede. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van 2013 (11,7%). Heerlen behoort hiermee niet meer tot de top-10 armste gemeenten van Nederland.

Het totale aandeel armen in Heerlen is tussen 2013 en 2017 sterker gedaald dan het landelijke gemiddelde: het aandeel armen is afgenomen met 38%, terwijl de landelijke afname 24% bedroeg. 

Heerlens armoedebeleid werpt vruchten af

De bestrijding van armoede onder kinderen is al jaren een speerpunt van het Heerlens armoedebeleid. Heerlen zet in op kansengelijkheid van kinderen die in armoede opgroeien. Hiermee worden de kinderen van nu, maar ook volgende generaties geholpen.

Sinds januari 2017 ontvangen de gemeenten hiervoor jaarlijks 85 miljoen euro extra. In Heerlen worden deze middelen ingezet binnen het Kindpakket en via vele andere samenwerkingen, voorzieningen en projecten die (de gevolgen van) armoede onder kinderen bestrijden.

Gunstige ontwikkeling uitkeringsontvangers

Het aandeel uitkeringsontvangers dat in Heerlen in armoede leeft, is lager (16,7%) dan het landelijke gemiddelde (17,6%). Daarentegen is de armoede onder Heerlense zelfstandigen (ZZP’ers) met 10,2%, ondanks de daling t.o.v. 2013 (12,7%), hoger ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 7,8%.

Hierbij speelt zeker een rol dat Heerlen vanaf 2012 elk jaar een gunstigere ontwikkeling kent van het aantal mensen in de bijstand dan landelijk.

Uitstroom uit armoede komt weinig voor zonder het vinden van een (andere) betaalde baan. Het beleid, de inzet van Heerlenaren en de inzet van stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, stichting Jarige Job, de Voedselbank, de Kledingbank, Schuldhulpmaatje en vele anderen, lijken resultaat te hebben.

Armoedebestrijding blijft nodig

Peter van Zutphen, wethouder Welzijn, Armoedebestrijding en Centrumontwikkeling, is blij met de bevestiging dat het beter gaat in Heerlen: “ik ben blij dat de cijfers aangeven dat steeds minder mensen in Heerlen in armoede leven. Helaas scoort Heerlen nog te vaak te hoog op veel negatieve lijstjes. Ook op het gebied van armoede scoort Heerlen helaas nog boven het landelijk gemiddelde.

We zijn op de goede weg maar er is nog genoeg te doen; elk kind in armoede is er eentje te veel. Deze cijfers zijn een aanmoediging voor onze inzet om armoede in Heerlen duurzaam te blijven bestrijden.