Tip: nabestaandenuitkering aanvullen

In de loop der jaren heeft de overheid de Algemene Nabestaandenwet (Anw) flink soberder gemaakt. Een reden om eens te kijken waar u in een voorkomende situatie nog recht op heeft en hoe u zo nodig voor aanvulling kunt zorgen.

De Algemene nabestaandenwet

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner voor de overblijvende partner of voor kinderen (tot 16 of 21 jaar) die geen ouders meer hebben. De SVB betaalt de Anw uit. Zie voor de regeling en de bedragen www.SVB.nl.

De Anw is een basisinkomen van maximaal ongeveer €1200,- per maand. Andere inkomsten worden daar soms geheel of gedeeltelijk van afgetrokken. Als de nabestaande een eigen inkomen heeft van ongeveer €2500,- wordt er geen Anw meer uitbetaald. In de loop der jaren heeft de overheid de Anw flink soberder gemaakt. Een reden om eens te kijken waar u in een voorkomende situatie nog recht op heeft en hoe u zo nodig voor aanvulling kunt zorgen.

Voorwaarden

Er moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn om Anw te krijgen. Onder meer moet u nog geen AOW krijgen, in Nederland wonen en de overleden partner moet verzekerd zijn voor de Anw. Ook moet de nabestaande nog één of meer kinderen jonger dan 18 jaar verzorgen of voor tenminste 45% arbeidsongeschikt zijn. Wie wil voorkomen dat zijn of haar partner straks mogelijk met een zeer laag inkomen te maken krijgt kan een aanvullende pensioenverzekering afsluiten. Deze hoeft niet kostbaar te zijn en is vooral van belang voor mensen met een laag inkomen. Een uitkering uit zo’n pensioen wordt niet van de Anw afgetrokken.

Wat kunt u doen?

  • Kijk op de website mijnpensioen.nl. Zorg dat u de inlogcodes van uw pensioenfonds en/of uw DIGID bij de hand houdt. Daar ziet u een overzicht van uw pensioenrechten.
  • Klik op “als mijn situatie verandert” en vervolgens op “als ik overlijd”. Dan ziet u de bedragen waar uw partner en/of uw kinderen recht op hebben na uw overlijden als u pensioen heeft opgebouwd. Dit is overigens niet de Anw. Die is afhankelijk van het eigen inkomen van de nabestaande. Is dat hoger dan ongeveer €2500,- dan krijgt de partner geen Anw.
  • Als u een hypotheek hebt, ga dan na of er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten, gekoppeld aan de hypotheek en op wiens naam. Dat kunnen beide partners of één van de partners zijn. Bij overlijden wordt daarmee de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost en dalen de lasten.
  • Maak een overzicht van spaar- en andere rekeningen en van andere geldpotjes waarmee de inkomensdaling geheel of gedeeltelijk kan worden opgevangen.
  • Probeer na te gaan wat de financiële gevolgen zijn voor eventuele uitkeringen en toeslagen.

U krijgt zo een overzicht van de gevolgen van overlijden voor uw inkomen. Hou er rekening mee dat die per partner heel verschillend kunnen zijn. Als de minst verdienende partner overlijdt heeft dat relatief kleine gevolgen voor het inkomen maar mogelijk grote voor de uitgaven als bijvoorbeeld kinderoppas of hulp in het huishouden moet worden ingeschakeld. Overlijdt de meest verdienende partner dan zijn de gevolgen voor het inkomen groot. Uiteraard zijn er nog kosten van de uitvaart maar dalen de kosten van levensonderhoud. 

Voorzorgsmaatregelen

Als u ziet dat overlijden een te grote inkomensdaling tot gevolg heeft kunt u voorzorgsmaatregelen nemen.

Veel werknemers kunnen een zogenaamde Anw-hiaat verzekering afsluiten bij of via hun pensioenfonds. Soms kan dat alleen bij het begin van de pensioenopbouw. Bij uw eerste baan of bij verandering van baan als u daardoor van pensioenfonds verandert. Het kan ook bij de geboorte van een kind. Deze verzekering eindigt bij het bereiken van de AOW leeftijd. De premie is afhankelijk van de leeftijd bij afsluiten.

Niet iedereen kan terecht bij zijn pensioenfonds. Zzp’ers hebben zelfs geen pensioenfonds. Dan kan een overlijdensrisicoverzekering een oplossing zijn. Vooral voor jonge mensen is de premie laag. Hoe hoger de leeftijd bij afsluiten hoe hoger de maandelijks premie is. Die is niet aftrekbaar van het belastbaar inkomen maar de uitkering is straks ook niet belast. Dit in tegenstelling tot de Anw uitkering en een nabestaandenpensioen.

 

– Bronnen: De Volkskrant van 22 november 2017, Frank van Alphen en Peter van Hugten; Sociale Verzekeringsbank SVB.